Reglement en regels

Huishoudelijk reglement HondenClub Oud Woensel

Dit reglement is mede van toepassing op het gehele terrein van HCOW!

Artikel: 1

Per jaar treedt niet meer dan 1 lid van het bestuur af, zij die aftreden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel: 2

Ieder lid is verplicht zich tijdens de trainingen te onderwerpen aan de instructies van de train(st)ers.

Artikel: 3

Dit reglement is evenals de statuten ten alle tijden en voor alle leden ter inzage, verkrijgbaar bij de secretaris en in ons clubhuis.

Artikel: 4

De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur worden met inachtneming van de bepalingen van de statuten in dit reglement door het bestuur nagekomen

Artikel: 5

Het lidmaatschap der vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel: 6

De betalingen van de door de leden verschuldigde contributie zullen en kunnen geschieden bij de penningmeester die hiervoor een getekende kwitantie geeft of bij één van de andere bestuursleden of bevoegde medewerker.

Artikel: 7

De kascommissie heeft inzage in de stukken die betrekking hebben op het financieel beleid der vereniging.

Artikel: 8

Elk nieuw bestuurslid komt de afspraken na die al eerder genomen zijn in het belang van de vereniging.

Artikel: 9

Ieder lid is verplicht dierenmishandeling, misbruik of malafide hondenhandel te melden aan het bestuur.

Artikel: 10

Zonder een door het bestuur verleende ontheffing is het voor kinderen onder de 14 jaar verboden deel te nemen aan de trainingen van Honden Club Oud Woensel.

Artikel: 11

Begunstigde leden zijn niet contributie plichtig.

Artikel: 12

Alcohol en drugsgebruik alvorens aan de trainingen deel te nemen is niet toegestaan. Bij twijfel van een bevoegde medewerker kan u de training voor dat moment geweigerd worden.

Artikel: 13

Nieuwe leden krijgen een proeftijd van drie maanden, waarna door het bestuur bekeken zal worden of het lid -in spé voldoet. Eventuele onbekwame leden -in spé krijgen de door hen betaalde contributie in zijn geheel geretourneerd.

Artikel: 14

De redactie van het clubblad wordt samengesteld uit leden van de vereniging.

De redactie is te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur. De redactie heeft het recht ingezonden stukken in te korten. Publicatie van een ingezonden stuk behoeft niet te betekenen dat de redactie het met de strekking van dit stuk eens is. Ingezonden stukken moeten voorzien zijn van naam en adres.

Artikel: 15

  1. prikbanden zijn ten strengste verboden.
  2. honden niet uitlaten op de speelweide naast het terrein van hcow.
  3. op het gehele terrein, terras en kantine, van hcow dienen honden aangelijnd te zijn.
  4. instructies van de train(st)ers opvolgen.
  5. vóór en na de trainingen niet op het veld komen, tenzij onder begeleiding van HCOW trainer.
  6. hondenhandel en/of enige handel is binnen de vereniging verboden.
  7. onvolledig ingeënte honden mogen niet deelnemen aan de trainingen, dit houdt in: cocktail en kennelkuch entingen.
  8. het is niet toegestaan met een loopse teef op het terrein te zijn m.u.v.    officieel aangemelde examens.
  9. op het terras behoort iedereen zijn eigen hond in de gaten te houden en kort bij zich te houden.
  10. honden dient te allen tijde onder toezicht te staan op het gehele terrein, terras en kantine van HCOW

Artikel: 16

Het is verplicht om de hond vóór de trainingen BUITEN het terrein uit te laten.

Artikel: 17

Men moet er voor zorgen dat honden, die in een hok liggen, niet gaan liggen blaffen.

Artikel: 18

Houdt ons terrein SCHOON (bekertjes, stokken, oud speelgoed enz.)

Artikel: 19

Toeschouwers van de trainingen dienen vanaf het terras te kijken, en niet op het trainingsveld, tenzij met goedkeuring van bestuur en/of trainer en onder begeleiding van HCOW trainer.

Artikel 20

Op het trainingsveld mag niet gerookt worden, consumpties genuttigd, of mobiel gebeld worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen, mits het bestuur en/of trainer hier toestemming voor geeft.

Artikel 21

Iedereen die deel neemt aan de trainingen dient in bezit te zijn van een geldig HCOW pasje en dit op verzoek te kunnen tonen.

Artikel 22

Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 23

Bij niet getolereerd gedrag wordt u verzocht het terrein van HCOW te verlaten.

Artikel 24

Als u zich aanmeld voor een training dan wordt u uitgenodigd voor een introductie. Komt u niet naar de introductie zonder uzelf af te melden dan gaan wij ervan uit dat u niet meer komt en wordt deze plaats vergeven aan de volgende op de wachtlijst.

Artikel 25

Betreden op het terrein van HCOW is op eigen risico.

 

Meer dan 40 jaar het adres voor hond en baas