Privacybeleid November 2018

PRIVACYVERKLARING  HONDEN CLUB OUD WOENSEL 

Als Honden Club Oud Woensel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Honden Club Oud Woensel Jacob van Campenweg 43
5624 CC Eindhoven
040 – 2452749 (tijdens openingstijden)
E-mail: info@hcow.nl


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Honden Club Oud Woensel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Administratieve doeleinden t.b.v. het lidmaatschap Honden Club Oud Woensel
 • Om de trainingen te kunnen volgen van Honden Club Oud Woensel, voor communicatie en/of overige informatieverstrekking omtrent de lessen en overige verenigingsactiviteiten
 • Het aanvragen van (gemeentelijke) subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Extra gegevens over uw hond: naam hond, ras hond en geboortedatum hond, is de hond volledig ingeënt

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Alleen indien er sprake is van een wettelijke verplichting, moeten wij gegevens aan derden door geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten aller tijde in te trekken. Wij kunnen u hiervoor wel vragen om zich te legitimeren.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Honden Club Oud Woensel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden door Honden Club Oud Woensel opgeslagen tot maximaal 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Voor gegevens van een financiële administratie geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Honden Club Oud Woensel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Honden Club Oud Woensel kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Meer dan 40 jaar het adres voor hond en baas